Hva fant vi ut?

De første forskningsresultatene fra turneringen er nå publisert.

Sammendrag
  • På den ene siden demonstrerer resultatene fra FFIs turnering hvor vanskelig det er å forutsi internasjonal politikk. Deltagerne sliter generelt med å treffe bedre enn tilfeldig gjetning, selv på kortsiktige spørsmål. Eksperter treffer bedre enn amatører, men forskjellene er små i praksis. Eksperter treffer heller ikke bedre på spørsmål innenfor sine egne fagområder enn eksperter med kompetanse på helt andre temaer. Kriteriene som vi normalt bruker til å avgjøre hvem vi skal høre på, som utdanningsnivå, relevant erfaring og spisskompetanse på aktuelle temaer, fremstår derfor som lite relevante i prediksjonssammenheng. 
  • På den annen side viser resultatene at det er systematiske forskjeller i treffsikkerheten på individuelt nivå. Deltagernes prediksjonsevne korrelerer med en rekke individuelle egenskaper som kan kartlegges på forhånd, som kognitiv kontroll, tallforståelse, politisk kunnskapsnivå og grad av fordomsfri tenkning. Mange av disse egenskapene er trolig også overførbare til prediksjon i den virkelige verdenen fordi de samsvarer med forskning om hva som korrelerer med høyere prestasjonsevne på helt andre områder og i andre situasjoner. Det identifiseres også et sett med spesifikke teknikker forbundet med bedre treffsikkerhet, som det å lete etter informasjon fra flere kilder og å bruke metoder som grunnfrekvens, referanseklasser og ekstrapolasjon. Andre teknikker som ofte trekkes frem i fremtidsforskningen, ser derimot ikke ut til å ha betydning. 
  • I stedet for å trekke et skarpt skille mellom prediksjonsturneringer og prediksjon i den virkelige verdenen, fremstår turneringer som et alternativ til dagens praksis i forsvars- og sikkerhetspolitiske analyser, der antagelser om den fremtidige utviklingen baseres på eksperter som ikke nødvendigvis har de riktige forutsetningene for å treffe best mulig. Det er nemlig mulig å bruke turneringer til å identifisere en gruppe deltagere som klarer å forutsi internasjonal politikk svært godt. De færreste av dem er profesjonelle eksperter. I stedet kjennetegnes de først og fremst av enda høyere scores på de individuelle egenskapene som korrelerer med bedre prediksjonsevne generelt og ved at de tenker på de riktige måtene når de predikerer.
Ønsker du å lese mer?

Alle funnene er oppsummert på ffi.no:

Utvalgte funnene diskuteres mer detaljert i tre artikler på Stratagem:

Alle funnene og hele datagrunnlaget er beskrevet i en egen FFI-rapport: