Resultater og vinnere 2020

Resultatene fra turneringens tredje runde er klare. Til sammen ble det avgjort 66 spørsmål i turneringsåret 2020, med rundt 130,000 prediksjoner fra 1284 deltagere.

 • I gjennomsnitt traff deltagerne omtrent like godt som tilfeldig gjetning. Det var likevel et flertall av deltagerne som traff bedre enn tilfeldig gjetning ved ulike beregninger av sammenlagt score.
 • En liten gruppe grenaderer/konstabler traff best av alle deltagergruppene. De ble etterfulgt av forskere og de eldste deltagerne. Ekspertene i media, som var best i 2019, og nest best i 2018, var den fjerde beste deltagergruppen i i 2020.
 • Ellers var det generelt liten forskjell mellom kjønn og de resterende aldersgruppene, men som i tidligere år ser høyere utdanningsnivå ut til å henge sammen med bedre treffsikkerhet.
 • Den beste deltageren i 2020 ble Jon Kåre Hellan, etterfulgt av Atle Onar Knapskog og Simen Medhus. I tillegg ble det kåret en rekke andre individuelle vinnere, som beste fagperson, offiser og ekspert.
 • Beste forsvars- og fagmiljø ble NTNU, etterfulgt av Universitetet i Oslo og FFI. Samtidig var det to andre miljøer som traff bedre, men ikke hadde nok deltagere som oppfylte minstekravene.

Alle som har svart på minst ett spørsmål har fått en mail med individuelle resultater, inkludert beste og verste plassering, hvor ofte de var blant de beste, og hva plasseringen deres ville vært dersom treffsikkerheten hadde blitt målt på en annen måte.

Om spørsmålene og deltagerne i perioden
  
Antall spørsmål66
Antall prediksjoner127842
Antall deltagere1284
Andel kjønnMenn: 86.4%, Kvinner: 13.6%
Gjennomsnittsalder42.73 år
Andel med forsvars- og sikkerhetspolitisk erfaring30.6%
Interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk (snitt)5 - ganske stor
Tro på egen prediksjonsevne (snitt)4 - litt god

Av 1284 deltagere i 2020 var det 803 deltagere som svarte på minst 20 % av spørsmålene som ble avgjort i denne perioden. Dette var minstekravet for å få en sammenlagt plassering og for å kunne konkurrere om titlene. Antallet var noe høyere enn i 2019 (768).

Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes den gjennomsnittlige Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Basert på Brier-skalaen fra 0 til 2, der lavere er bedre, traff deltagerne litt dårligere enn Apen, med en gj.snittlig Brier score på 0,527 sammenlignet med Apen på 0,510. Dette er omtrent uendret fra 2019, da treffsikkerheten var enda likere. Det var samtidig et lite flertall av deltagerne (54 %) som fikk en bedre gjennomsnittlig Brier-score enn Apen, som betyr at noen deltagere trakk snittet ned.

Omtrent den samme fordelingen (56 %) ses ved gjennomsnittlig Accuracy score, som tar høyde for at spørsmålene kan ha ulik vanskelighetsgrad. Basert på sum Accuracy, som ble brukt til å beregne sammenlagt score og plassering i turneringen, klarte derimot 76 % av deltagerne enn bedre sammenlagt score enn Apen. Hvis Apen deltok i turneringen, ville han ha havnet på 607. plass.

Hvor godt traff ulike grupper deltagere?

Det var en liten gruppe på 16 grenaderer/konstabler (OR2-OR4) som i snitt traff best, etterfulgt av forskere og den eldste aldersgruppen (70 år eller over). Deretter fulgte ekspertene (fagfolk som også er brukt i media) og den yngste aldersgruppen (20-29 år).

Ellers var det generelt liten forskjell mellom kjønn og resterende aldersgrupper, men som i tidligere år ser høyere utdanningsnivå til å henge sammen med bedre treffsikkerhet. I snitt traff imidlertid de fleste deltagergruppene dårligere enn Apen, som fordelte sannsynligheten likt på alle svaralternativer på alle spørsmål.

Under vises de sammenlagte grupperesultatene for 2020. Til sammenligning var det ekspertene som traff best i 2019, etterfulgt av forskerne, mens det i 2018 var omvendt rekkefølge på disse to gruppene.

Individuelle vinnerkategorier

Her listes alle individuelle vinnere innenfor hver kategori. Dersom en deltager har vunnet flere kategorier, utgår de andre kategoriene som han eller hun også har vunnet. I denne perioden utgikk Beste lekmann og Beste selvsikre amatør. Kriteriene for hver vinnerkategori kan du lese her. Alle individuelle vinnere får tilsendt et krus i premie!

Alle individuelle vinnere er basert på summen av deltagernes Accuracy score. Her er det om å gjøre å få lavest mulig score. Jo mer negativ, jo bedre. Les mer om hvordan scorene beregnes her.

NB! Alle opplysningene om deltagerne er basert på selvrapportert informasjon ved registrering. Det vil si at en deltager som oppga at han eller hun var forsker ved registrering også regnes som forsker i resultatene her, med mindre deltageren har opplyst om endringer.

Beste deltager

Denne tittelen går til den beste av alle 803 deltagere i år. Vinneren ble:

 • Jon Kåre Hellan. Han fikk en sammenlagt score på -3,926. Han vant foran Atle Onar Knapskog på 2. plass med -3,784 og Simen Medhus på 3. plass med -5,255, som begge vant innenfor andre kategorier.
Beste fagperson

Denne tittelen går til den beste av alle deltagerne som har oppgitt at de har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 252. Vinneren ble:

 • Simen Medhus. Av alle deltagerne kom han på 3. plass.
Beste offiser

Denne tittelen går til den beste deltageren som er offiser (OF1-OF9). Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 151. Vinneren ble:

 • Nikolai Kobro. Av alle deltagere kom vedkommende på 17. plass.
Beste befal

Denne tittelen går til den beste deltageren som er befal (OR5-OR9). Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 28. Vinneren ble:

 • Kristian Johansen. Av alle deltagerne kom han på 34. plass.
Beste forsvarsforsker

Denne tittelen går til den beste deltageren som arbeider som forsker innenfor forsvarssektoren i dag. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 123.

 • Atle Onar Knapskog. Han er forsker ved FFI.
Beste ekspert

Denne tittelen går til den beste deltageren som har oppgitt at de har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring, at de har blitt intervjuet av media som “ekspert” og hvis navn gir minst ett faglig treff i mediearkivet ATEKST. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 70. Vinneren ble:

Beste kvinne

Denne tittelen går til den beste kvinnen i turneringen, og kåres for å oppmuntre til flere kvinnelige deltagere. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 77. Vinneren ble:

 • Inga M. W. Nyhamar. Hun er norsk diplomat og har siden 2019 vært Norges ambassadør i Tokyo, Japan. Av alle deltagerne kom hun på 21. plass.
Beste ydmyke amatør

Denne tittelen går til den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring og som har oppgitt at de har en svært, ganske eller litt dårlig evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 103. Vinneren ble:

 • Håvard Stien. Av alle deltagere kom han på 5. plass.
Beste beskjedne amatør

Denne tittelen går til den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring og som har svart at de har en hverken dårlig eller god evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 266. Vinneren ble:

 • Øystein Hellesøe Brekke. Av alle deltagere kom han på 6. plass.
Topp 20 deltagere

Her kan du se alle deltagerne som havnet blant de 20 beste i perioden.

NavnScore
1Jon Kåre Hellan-3.9257
2Atle Onar Knapskog-3.7842
3Simen Medhus-3.6521
4Halvor Kippe-3.5887
5Håvard Stien-3.198
6Øystein Hellesøe Brekke-3.197
7Arne Cato Jenssen-3.1922
8Simen E Rustad-3.0893
9Audun Reiby-3.0373
10Espen Amundsen-2.8241
11Erik Thomassen-2.8033
12Per B. Lilje-2.7381
13Frode Sandvin Folkedal-2.7007
14Ingebrigt Maurstad Berg-2.6613
15Anders W Skumsnes-2.3066
16Daniel Beadle-2.2947
17Nikolai Kobro-2.2873
18emil mona-2.2525
19Kristen Nyhamar-2.2379
20Ola Krogh Halvorsen-2.2208
Beste forsvars- og fagmiljø

I tillegg til individuelle vinnere kåres det én vinner innenfor kategorien “Beste forsvars- og fagmiljø”, som får en egen pokal. Denne går til miljøet med den beste gjennomsnittlige Accuracy-scoren. Her vektes deltagernes Accuracy scores like mye, uavhengig av hvor mange spørsmål hver enkelt har svart på. Det forutsettes imidlertid at miljøet har minst 10 deltagere som hver for seg har svart på minst 20 % av spørsmålene. N = antallet deltagere i miljøet som oppfyller minstekravet.

1. plassen og vinneren ble:

 • NTNU (n=10), som fikk en score på 0,083.

På 2. og 3. plass kom:

 • Universitetet i Oslo (n=11), som fikk en score på 0,089.
 • Forsvarets forskningsinstitutt (n=132), som fikk en score på 0,108.

Det var imidlertid to miljøer som fikk en bedre score enn alle disse, men som ikke vant, fordi de ikke oppfylte kravet til antallet aktive nok deltagere. Disse var:

 1. Etterretningstjenesten (n=5), som fikk en score på 0,066.
 2. Utenriksdepartementet (n=6), som fikk en score på 0,079.

Alle disse miljøene hadde egentlig flere enn 10 deltagere som deltok, men ikke mange nok som svarte på minst 20 % av de avgjørte spørsmålene.

Hvilke spørsmål er kåringene basert på?

Alle spørsmål som er stilt senest 31. desember 2020, og som det foreligger svar på senest 14. januar 2021. Spørsmål som ikke kunne avgjøres helt sikkert innen denne datoen (f.eks. på grunn av manglende informasjon), er ikke med.

Her er alle 66 spørsmålene som har blitt avgjort i løpet av denne perioden: