Nytt svar: Enda færre asylsøknader i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020, sammenlignet med de siste par årene?

 • 72 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne med videregående skole som høyeste utdanning, aldersgruppen 50-59 år og befal (OR5-OR9) traff i snitt best (men likevel dårligere enn tilfeldig gjetning. Eksperter i media var blant de dårligste deltagergruppene. Det samme var de aller eldste aldersgruppene.
 • Deltagerne fra Universitetet i Oslo, Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og Heimevernet traff dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert30. desember 2019
SpørsmålVil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020, sammenlignet med de siste par årene?
Svaralternativer1: Langt færre (under 1000), 2: Litt færre (1000-1999), 3: Omtrent like mange (2000-2999), 4: Litt flere (3000-3999), 5: Langt flere (minst 4000)
Riktig svar2: Litt færre (1000-1999)
Antall deltagere604

Kilde: Det er registrert enda færre asylsøknader til Norge enn de siste årene, med totalt 1,387 søknader i 2020 sammenlignet med mellom 2300 og 3600 siden 2016, mens tallene var betydelig høyere i årene før dette.  

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

164 av 604 deltagere (27,2 %) traff bedre enn Apen, som tippet 20 % på alle svaralternativer. 434 (71,9 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?
[table “419” not found /]
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.