Nytt svar: Ett attribuert likvidasjonsforsøk i Vest-Europa i 2020

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?

 • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, grenaderer/konstabler (OR2-OR4), deltagere med videregående skole som høyeste utdanning og befal (OR5-OR9) traff i snitt best, mens offiserer (OF5-OF9) traff dårligst. Kvinner traff flere ganger bedre enn menn, og de yngste aldersgruppene langt bedre enn de eldste. Eksperter i media traff også bedre enn både forskere og andre fagfolk.
 • Omtrent like mange forsvars- og fagmiljøer traff bedre og dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret traff i snitt best, mens deltagerne fra Universitetet i Oslo, Heimevernet og Forsvarsdepartementet traff i snitt dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert30. desember 2019
SpørsmålHvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?
Svaralternativer1: Ingen personer, 2: 1-3 personer, 3: 4-6 personer, 4: Minst 7 personer
Riktig svar2: 1-3 personer
Antall deltagere594

Kilde: Det er rapportert om fire drapsforsøk i Europa med mulige koblinger til fremmede stater, men i bare ett av tilfellene har det berørte landet offisielt pekt på et annet lands myndigheter.

Av disse fire drapsforsøkene er det altså bare ett av dem (Tumso Abdurakhmanov) som oppfyller svarkriteriet om at det berørte landets myndigheter anklager en annen stat for å stå bak innen utgangen av 2020. Vestlige myndigheter har også anklaget russiske myndigheter for å stå bak drapsforsøket på A. Navalny, men dette ble gjennomført i Russland og er dermed ikke inkludert her. I tillegg ble det rapportert om at russiske agenter planla å drepe borgermesteren i Praha, men dette ble ikke gjennomført og har siden vist seg å være en falsk anklage forbundet med en personkonflikt på den russiske ambassaden.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

364 av 594 deltagere (61,3 %) traff bedre enn Apen, som tippet 25 % på alle svaralternativer. 228 deltagere (38,4 %) traff dårlgiere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?

105 deltagere kom på delt 1. plass, så ingen navngis. 9 av disse deltagerne er nå blant de 100 beste sammenlagt i turneringen som helhet. 2 av dem rykket opp til topp 100 som følge av dette spørsmålet.

Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.