Nytt svar: USA begynt tilbaketrekning etter Taliban-avtale

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?

 • 65 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene i media traff litt bedre enn andre fagfolk, og menn traff litt bedre enn kvinner. Deltagerne med videregående utdanning som høyest utdanning og aldersgruppene 50-59 år og 60-69 år traff i snitt best, men det var likevel ingen tydelige forskjeller ut fra utdanningsnivå eller alder. Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Bare deltagerne fra NTNU og Justisdepartementet traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, mens deltagerne fra Sjøforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert04. februar 2019
SpørsmålNår vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?
Svaralternativer1: I løpet av 2019, 2: I løpet av 2020, 3: I alle fall ikke før 2021
Riktig svar2: I løpet av 2020
Antall deltagere574

Kilde: Det amerikanske forsvarsdepartementet har bekreftet at USA har redusert antallet styrker i Afghanistan som en del av avtalen som ble signert med Taliban i februar 2020. Siden da har amerikansk militært personell blitt redusert fra rundt 12,000 til 8,600.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

199 av 574 deltagere (34,7 %) traff bedre enn Apen, som tippet 33,3 % på alle tre svaralternativer. 375 deltagere (65,3 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?

26 deltagere kom på delt 1. plass, så ingen navngis. 0 av disse deltagerne er nå blant de 100 beste sammenlagt i turneringen som helhet. 0 av dem rykket opp til topp 100 som følge av dette spørsmålet.

Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.