Nytt svar: Bare positiv BNP-vekst i USA

Et nytt spørsmål er avgjort: I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt best. Deltagere med høyest utdanning traff bedre enn deltagerne med mindre. Ellers var det relativt små forskjeller mellom kjønn, og nesten ingen forskjell mellom aldersgruppene og mellom eksperter og andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Universitetet i Oslo og Forsvarsmateriell traff best. De aller fleste forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Bare deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Heimevernet traff dårligere.
Om spørsmålet og svaret
Publisert04. februar 2019
SpørsmålI hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?
Svaralternativer1: Ingen kvartal, 2: Bare ett kvartal, 3: Minst to påfølgende kvartal (resesjon), 4: Minst to kvartal, men ikke påfølgende
Riktig svar1: Ingen kvartal
Antall deltagere577

Kilde: Per januar 2019 har det ifølge Det amerikanske handelsdepartementet ikke vært rapportert om negativ BNP-vekst i noen av kvartalene i 2019. Tvert imot lå den kvartalsvise veksten på 3,1 % i første kvartal, og rundt 2 % de tre siste kvartalene.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

431 av 577 deltagere (74,7 %) av deltagerne traff bedre enn Apen, som tippet 25 % på alle fire svaralternativer. 143 deltagere (24,8 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?

140 deltagere kom på delt 1. plass, så ingen navngis. 10 av disse deltagerne er nå blant de 100 beste sammenlagt i turneringen som helhet. 0 av dem rykket opp til topp 100 som følge av dette spørsmålet.

Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.