Ny spørsmålsrunde: Oktober 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Boris Johnsons fremtid, militære hendelser mellom Kina og andre land, alliert trening i Norge, cyberangrep, fred i Ukraina og en utmelding av USA fra NATO.

Runden er åpen til og med mandag 7. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 14. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Når vil Boris Johnson eventuelt slutte å være britisk statsminister?

Storbritannia statsminister, Boris Johnson, er i hardt vær. Hans knallharde tilnærming for å få gjennomført Brexit 31. oktober, har ført Johnson på kant med parlamentet. Flere har krevd hans avgang, men neste valg må ikke finne sted før mai 2022.

Svaret baseres på tidspunktet Johnson slutter å være britisk statsminister, ikke annonseringer om en fremtidig avgang. En ny regjering der Johnson fortsetter som statsminister, midlertidige fravær (f.eks. sykdom) eller stedfortredere, teller ikke som at han har sluttet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2019: ___ %
 • 1. eller 2. kvartal 2020: ___ %
 • 3. eller 4. kvartal 2020: ___ %
 • Ikke før tidligst 1. kvartal 2021: ___ %
Vil det skje en dødelig hendelse mellom militære styrker fra Kina og Vesten eller et nærliggende land i Asia de neste to årene?

Kina fører i dag en mer selvhevdende utenrikspolitikk, bl.a. ved å bygge militære baser på øyer og rev i Sør-Kina-havet og gjennom å utfordre USAs dominans. Kina har disputter med mange naboland, flere av dem allierte med USA, mens noen europeiske land planlegger å øke sin militære tilstedeværelse i Asia av bekymring for den frie ferdselen på havet.

Svaret baseres på hvilket land som blir involvert i en evt. dødelig hendelse først. Hendelsen kan skje hvor som helst, men må involvere regulære/paramilitære styrker (inkl. kystvakt) fra Kina og minst ett vestlig land (blå) eller ett av de markerte landene i Asia (oransje). Her inkluderes både intenderte hendelser (f.eks. angrep) og ikke-intenderte (f.eks. ulykker), men ikke FN-operasjoner. Det forutsettes at minst én person dør og at det berørte landets myndigheter bekrefter dødsfallet, senest 6. oktober 2021.

 • Nei, ingen dødelige hendelser: ___ %
 • Ja, mellom Kina og et vestlig land: ___ %
 • Ja, mellom Kina og et nærliggende land i Asia: ___ %
Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2020, sammenlignet med i 2019?

Ett av spørsmålene i Forsvarets årlige innbyggerundersøkelse er: «Hvor positiv eller negativ er du til at andre NATO-land trener og øver i Norge?»

I år svarte 69 % at de var «meget» eller «ganske» positiv. Dette var høyere enn i 2018 (65 %), men ikke spesielt høyt sammenlignet med tidligere år (se figur). Etter at undersøkelsen ble gjennomført, har Russland avholdt flere militærøvelser lenger sør langs norskekysten enn tidligere. Øvelsene tolkes som et uttrykk for russisk misnøye med større alliert tilstedeværelse i Norge og NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.

Svaret baseres på den totale andelen som svarer at de er «meget» eller «ganske» positive på det aktuelle spørsmålet i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2020.

Syn på alliert støtte
Andel positiv til alliert trening. Kilde: Forsvarets innbygggerundersøkelse 2019.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Færre (under 65 %): ___ %
 • Omtrent like mange (65-72 %): ___ %
 • Flere (73 % eller mer): ___ %
Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

Digitale angrep anses som en voksende trussel, men angrep som medfører alvorlig skade, ødeleggelse eller annen forstyrrelse av kritisk infrastruktur er relativt sjeldne. Kritisk infrastruktur er f.eks. kraftverk, trafikkstyring og bakkestasjoner som er nødvendige for samfunnsfunksjoner som forsyning av mat, vann og drivstoff, finansielle tjenester og kommunikasjon. Et eksempel på et slikt angrep er nedstengningen av en transformatorstasjon i Ukraina i 2016.

Det forutsettes at infrastrukturen slutter å fungere normalt i minst én time, at hendelsen omtales i norske medier, og at norske myndigheter eller selskaper som er ansvarlig for infrastrukturen bekrefter at dette skyldes et digitalt angrep, senest 6. oktober 2020. Det samme spørsmålet ble stilt i oktober 2018, men har ikke skjedd noen slike angrep det siste året.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil Russland og Ukraina undertegne en fredsavtale de neste 18 månedene?

Det er fortsatt kamper mellom pro-russiske separatister og ukrainske styrker i den østlige Donbass-regionen. Ifølge Ukrainas nye president, V. Zelensky, er en fredsavtale med Russland en prioritet. I september gjennomførte landene den største fangeutvekslingen siden krigen begynte i 2014.

Det har nylig blitt foreslått at Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike skal møtes i Paris for nye fredssamtaler. Russland har sagt seg villig, men under tre betingelser: at de stridende partene separeres langs dagens frontlinje, at Donbass gis en spesiell status, og at det må foreligge en foreløpige avtale om hva møtet skal konkludere med.

Det forutsettes at både Russlands og Ukrainas myndigheter signerer en avtale som omhandler konflikten i Donbass, senest 6. april 2021, og at begge parter omtaler den som en «fredsavtale».

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?

Donald Trump har ved flere anledninger sådd tvil om NATOs relevans og kritiserte andre lands manglende vilje til å finansiere forsvar. Trump skal ved flere anledninger ha diskutert mulighetene for at USA vil forlate alliansen, men Det hvite hus har avvist dette. Om dette skulle skje, vil det imidlertid få dramatiske konsekvenser for NATOs fremtid og norsk sikkerhet.

Det forutsettes at Trump offisielt annonserer at USA skal forlate NATO og at det signeres et dokument som begynner denne prosessen, uavhengig av om og når utmeldingen fullføres. Beslutningen må komme før neste presidentvalg (3. november 2020).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %