Ny spørsmålsrunde: 2018-spesial

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om alt fra atomprøvesprengning og Afghanistan-konflikten til innvandring og nedskyting av droner og fly.

Alle som registrerer seg etter 30. desember kl. 1500, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 5. januar 2018. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

1. Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet av 2018?

I september 2017 gjennomførte Nord-Korea den sjette og hittil kraftigste atomprøvesprengning. Landet har tidligere gjennomført tester i 2006, 2009, 2013 og to i 2016. Det forutsettes at hendelsen omtales av vestlige eller sørkoreanske myndigheter som en atomprøvesprengning, uavhengig av typen kjernefysisk våpen, størrelsen og hvordan testen gjennomføres.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
2. Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i løpet av 2018?

Det har flere ganger vært rapportert om et dårlig forhold mellom president Donald Trump og utenriksminister Rex Tillerson, sist etter uttalelser om Nord-Korea. Det forutsettes at Tillerson mister stillingen sin som amerikansk utenriksminister, uavhengig av årsaken. Midlertidig fravær (f.eks. pga. sykdom) eller annonseringer om at han skal slutte etter 2018, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
3. Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?

En av trendene i jihadistisk terror i Europa de siste årene, har vært økt bruk av enkle angrepsformer som kniver og biler. Eksplosiver er også vanlig, men flere celler har blitt oppdaget ved kjøp av bombeingredienser eller har mislykkes i angrepene fordi bombene ikke gikk av. I perioden 2014-2016 involverte ca. en tredjedel av alle plott bruk av eksplosiver.

Forutsetninger:

 • Må omtales som jihadistisk terrorangrep av landets myndigheter, ikke bare et planlagt et.
 • Må ha blitt brukt eksplosiver som en del av angrepet, uavhengig av antall skadde/drepte.
 • Funn av eksplosiver som ikke ble brukt i angrepet, teller ikke.
 • Kan skje i alle land som normalt regnes som en del av Europa (ikke Russland, Tyrkia, Kaukasus).
 • Hvis det ikke skjer noen angrep ila. 2018, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
4. Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?

Konflikten i Afghanistan er en av verdens dødeligste. USA øker nå sitt militære nærvær. Norge skal videreføre sitt spesialstyrkebidrag ut 2018. Hvert år rapporterer FN antallet sivile som blir skadet eller drept. Fra 2009 til 2016 har antallet økt fra 5,969 til 11,418, men så langt i 2017 har det vært en liten nedgang sammenlignet med året før. Svaret baseres på UNAMAs årlige rapport for 2018.

Antall skadde og drepte i Afghanistan, jan. 2009-sept. 2017. Kilde: UNAMA.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn 9,000: ____ %
 • 9,000-10,999: ____ %
 • 11,000-12,999: ____ %
 • 13,000 eller mer: ____ %
5. Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i Norge i løpet av 2018?

Et tosifret antall ukjente droner ble observert under militærøvelser i Norge i 2016 og 2017. Droner utgjør en risiko for Forsvarets luftfartøy og det er ulovlig å overvåke militære øvelser. Forsvaret har ikke utelukket noen mottiltak, inkludert å skyte ned dronene. NB! Her inkluderes det alle måter å ta ned dronen på, ikke bare «fysisk» nedskyting, men også f.eks. «jamming».

I 2018 vil bl.a. NATO gjennomføre den største øvelsen i Norge på over 15 år. Det forutsettes at Forsvaret bekrefter at norske eller allierte styrker har bekjempet en drone på eller over norsk territorium eller farvann, uavhengig av måten det gjøres på. Bekjemping av egne droner ifm. med øvelser eller tester, inkluderes ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
6. Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?

Etter flere år med kutt har de fleste NATO-landene økt forsvarsutgiftene siden 2014. Bakgrunnen er bl.a. målsettingen om at alle medlemsland skal bruke 2 % av BNP på forsvar. I 2016 var det ifølge NATO fem land som oppfylte målsettingen (USA, Hellas, Estland, UK og Polen). Estimater viser at det i 2017 kan bli seks land (nå også Romania). Svaret baseres på NATOs endelige rapportering for året 2018. «Estimater» i foreløpige rapporteringer teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn 4 land: ____ %
 • 4-5 land: ____ %
 • 6-7 land: ____ %
 • 8 land eller mer: ____ %
7. Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i løpet av 2018?

Russlands ambassadør til Norge har tidligere blitt «kalt inn på teppet» av norske myndigheter etter Ukraina-krisen i 2014, visestatsministerens Svalbard-besøk i 2016 og visumnekt til norske stortingspolitikere i 2017.

Det forutsettes at Utenriksdepartementet bekrefter at den russiske ambassadøren har blitt kalt inn til et møte og at media omtaler hendelsen som å bli «kalt inn på teppet». Dersom ambassadøren er bortreist, syk eller ikke er utnevnt, teller også den midlertidig fungerende lederen (Chargé d’affaires). Andre russiske diplomater, selv om de kommer fra ambassaden, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
8. Hvor stor andel av befolkningen vil i 2018 være helt eller nokså enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet»?

Hvert år gjennomfører SSB undersøkelser av den norske befolkningens holdninger til innvandring.

Én av påstandene respondentene blir bedt om å ta stilling til, er: «Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». I 2017 var det 27 % som svarte «Helt enig» eller «Nokså enig».

Tilsvarende andeler for tidligere år var: 32 % (2016), 26 % (2015), 28 % (2014) og 35 % (2013). Svaret avgjøres basert på neste undersøkelse av SSB som inkluderer denne påstanden ila. 2018.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn 20 %: ____ %
 • 20-29,99 %: ____ %
 • 30-39,99 %: ____ %
 • 40 % eller mer: ____ %
9. Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2018?

Oljeprisen har betydning for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland. Med «oljeprisen» menes det her den daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens Næringsliv. Det siste halvåret har denne spotprisen variert mellom $45 og $65.

NB! Her vil alle gale svar vektes likt, selv om noen kan oppfattes som «riktigere» enn andre.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av delene: ____ %
 • Stige over $80,00: ____ %
 • Falle under $40,00: ____ %
 • Begge deler: ____ %
10. Hvor mange bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly i 2018?

Siden 1990-tallet har luft-til-luftstrid, der egne fly brukes til å skyte ned fiendens fly, blitt en sjeldnere del av krigføring. Dette skyldes både teknologisk utvikling og konflikttypene som har dominert. Bemannede fly (med piloter) har også gradvis blitt erstattet av ubemannede droner.

Nedskytingen av et syrisk jagerfly i juni 2017 regnes som første gang et amerikansk bemannet fly skjøt ned et annet bemannet fly siden Kosovo-krigen i 1999. I 2015 ble et russisk fly skutt ned av et tyrkisk F-16 på grensen til Syria.

Her spørres det om antall bemannede fly som blir skutt ned av andre bemannede fly, uavhengig av hvor og hvilke land som er involvert. Det forutsettes at nedskytingen skyldes bruk av våpen. Svaret baseres på rapportering i vestlig media.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen fly: ____ %
 • 1-2 fly: ____ %
 • 3-4 fly: ____ %
 • 5 fly eller mer: ____ %