Vinnerkategorier

Hvert år vil vi kåre vinnere innenfor ulike individuelle klasser og én gruppepris. Dette inkluderer blant annet Beste deltager, Beste offiser, Beste forsvarsforsker, Beste ekspert, Beste selvsikre amatør og Beste forsvars- og fagmiljø.

Her er en oversikt over alle vinnerkategorier for året 2018 og hvilke kriterier som gjelder for hver av dem. Alle deltagere har mulighet til å vinne minst én av klassene.

Vil du bli én av dem? Alle vinnere får et krus med tilhørende tittel til beundring fra kollegaer og venner.

Perioder

FFIs prediksjonsturnering varer i tre år – fra 4. september 2017 til og med 31. desember 2020. Turneringen er derfor delt inn i ulike perioder, der det vil bli kåret individuelle og gruppevise vinnere for hvert år av turneringen og for alle tre årene sammenlagt:

 • 2018 (4. september 2017 (fra oppstart) – 31. desember 2018)
 • 2019 (1. januar 2019 – 31. desember 2019)
 • 2020 (1. januar 2020 – 31. desember 2020)
 • Sammenlagt (4. september 2017 – 31. desember 2020)

Vinnere kåres basert på resultatene fra alle spørsmål om hendelser i eller som er stilt senest i løpet av ovennevnte perioder, og som avgjøres innen 14. januar påfølgende år. Dette inkluderer også nye hendelser som skjer i mellomtiden. En rekke spørsmål avgjøres f.eks. 31. desember hvert år. Det vil derfor kunne ta opptil 14 dager etter dette tidspunktet før alle spørsmål for dette året er avgjort (f.eks. antall drepte per uke i Ukraina). Spørsmål som stilles etter eller har sluttdato 31. desember, men som det ikke foreligger nødvendig informasjon for å avgjøre innen 14. januar (f.eks. andel av BNP på forsvar i NATO forrige år), vil derfor ikke telle med.

For årlige kåringer (2018, 2019 og 2020) vil alle resultater nullstilles ved inngangen til et nytt år, slik at alle deltagere starter en ny periode med likt utgangspunkt. Sammenlagte vinnere baseres på alle avgjorte spørsmål gjennom hele turneringen.

Individuelle priser

Individuelle vinnere kåres på bakgrunn av den beste sammenlagte Accuracy-scoren. Det vil si den laveste (mest negative) summen av alle Accuracy-scorene deltageren har fått på alle spørsmål i løpet av den aktuelle perioden. For alle individuelle priser forutsettes det at en har svart på minst 20 % av spørsmålene i turneringen som helhet, uavhengig av hvilke spørsmål og når de avgjøres.

Innenfor hovedkategorien vil det alltid deles ut to av tre mulige priser:

 • Beste deltager. Dette er den gjeveste prisen. Denne tittelen går til den deltageren som har gjort det best av alle innenfor den aktuelle perioden. Per desember 2017 har turneringen rundt 800 registrerte deltagere totalt.
 • Beste fagperson. Denne tittelen går til den beste av alle deltagerne som har oppgitt at de har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring. Per desember 2017 utgjør denne gruppen ca. 280 deltagere.
 • Beste lekmann. Denne tittelen går til den beste av alle deltagerne som har oppgitt at de ikke har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring. Per desember 2017 utgjør denne gruppen ca. 540 deltagere.

Én deltager kan bare vinne én av prisene i hovedkategorien. Det vil si at hvis Beste deltager også er Beste fagperson, utgår prisen for Beste fagperson, mens noen andre vinner prisen for Beste lekmann – og omvendt.

I tillegg kåres det vinnere innenfor åtte underkategorier:

 • Beste offiser. Den beste deltageren som har oppgitt at de er offiserer (OF1-OF9) i Forsvaret. Per desember 2017 utgjør denne gruppen ca. 180 deltagere.
 • Beste befal. Den beste deltageren som har oppgitt at de er befal (OR5-OR9) i Forsvaret. Per desember 2017 utgjør denne gruppen 34 deltagere.
 • Beste forsvarsforsker. Den beste deltageren som arbeider som forskere innenfor forsvarssektoren i dag. Per desember 2017 utgjør denne gruppen ca. 135 deltagere.
 • Beste ekspert. Den beste deltageren som har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring og har oppgitt at de har blitt intervjuet av media som “ekspert”. Per desember 2017 utgjør denne gruppen ca. 80 deltagere. Det forutsettes også at navnet gir minst ett faglig treff i mediearkivet ATEKST.
 • Beste kvinne. Den beste kvinnen i hele turneringen. Kvinner utgjør bare en 13 % av deltagerne, men er en gruppe vi ønsker å ha med for å kunne forskjeller på tvers av kjønn, som ikke har blitt undersøkt tidligere. Per desember 2017 utgjør denne gruppen 110 deltagere.
 • Beste selvsikre amatør. Den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring, men som har svart at de har en litt, ganske eller svært god evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Per desember 2017 utgjør denne gruppen 166 deltagere.
 • Beste ydmyke amatør. Den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring og som har oppgitt at de har en svært, ganske eller litt dårlig evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Per desember 2017 utgjør denne gruppen 96 deltagere.
 • Beste beskjedne amatør. Den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring og som har svart at de har en hverken dårlig eller god evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Per desember 2017 utgjør denne gruppen 284 deltagere.

Vinnere fra hovedkategorien kan vinne én, flere eller ingen av underkategoriene, men her vil det også være mulighet for mange andre deltagere å vinne innenfor disse mindre utvalgene. Underkategoriene kan variere fra år til år. Anonymiserte deltagere vil ikke bli navngitt.

Alle individuelle vinnere får et krus med ovennevnte tittel til beundring fra kollegaer og venner.

Gruppepriser

Gruppevinnere kåres på bakgrunn av beste gjennomsnittlige Accuracy-scoren. Her vektes alle deltagere i hver gruppe/miljø like mye, uavhengig av hvor mange spørsmål hver enkelt har svart på. Det forutsettes imidlertid at miljøet har minst 10 deltagere som har svart på minst 20 % av spørsmålene.

 • Beste forsvars- og fagmiljø. Dette inkluderer miljøer både innenfor og utenfor forsvarssektoren:
  • Forsvarsdepartementet (FD)
  • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Forsvarsstaben (FST)
  • Forsvarets høgskole (FHS), inkl. krigsskolene og Ingeniørhøgskolen
  • Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
  • Hæren
  • Sjøforsvaret
  • Luftforsvaret
  • Cyberforsvaret
  • Heimevernet
  • Forsvarsmateriell (FMA)
  • Forsvarets logistikk (FLO)
  • Forsvarsbygg
  • Forsvarets fellestjenester, inkl. bl.a. FSA, FRA, FMS og FPK
  • Forsvarets sanitet (FSAN)
  • Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  • LOS-programmet
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Forsvarets spesialstyrker (FS)
  • Etterretningstjenesten
  • Chr. Michelsens Institutt (CMI)
  • Fafo
  • Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
  • Institutt for fredsforskning (PRIO)
  • International Law and Policy Institute (ILPI)
  • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
  • Nord universitet
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Universitetet i Stavanger (UiS)
  • Universitetet i Tromsø (UiT)
  • Utenriksdepartementet (UD)
  • Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Alle gruppevinnere får en ikke-vandrende pokal.

NB! Det vil være spørsmål som ikke vil være avgjort innen 31. desember 2020. Disse spørsmålene inngår ikke i grunnlaget for kåring av vinnere, men resultatene vil bli brukt i senere forskning.