Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Et nytt spørsmål er avgjort: Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?

Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Alle deltagergruppene gjorde det i snitt bedre enn apen (tilfeldig gjetning).
 • Alle forsvars- og fagmiljøer utenom Heimevernet traff også bedre enn apen, mens Forsvarets logistikk (FLO), Sjøforsvaret og Forsvarets skoler (FHS, inkl. krigsskolene) var best i sektoren.
 • Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens personer mellom 50 og 59 år var de aller mest treffsikre deltagerne.

Om spørsmålet og svaret
Publisert04. september 2017
SpørsmålFra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?
Svaralternativer1: Arbeiderpartiet (Ap), 2: Fremskrittspartiet (Frp), 3: Høyre (H), 4: Kristelig Folkeparti (KrF), 5: Senterpartiet (Sp), 6: Sosialistisk Venstreparti (SV), 7: Venstre (V), 8: Annet
Riktig svar3: Høyre (H)
Antall deltagere363

Kilder på svaret: Dagbladet.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?

Figuren under viser den gjennomsnittlige prediksjonen til alle deltagerne på hvert svaralternativ. Dette spørsmålet er et kategorisk spørsmål, der det bare er ett riktig svar.

Under ser du hvor sannsynlig deltagerne mente svaralternativene var før spørsmålet ble avgjort.

Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes den gjennomsnittlige Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

På dette spørsmålet svarte apen at det var 12,5 % sannsynlighet for hvert av de åtte alternativene. Som figuren under viser, traff deltagerne i snitt ca. 40 % bedre enn apen.

 

Hvilke deltagere traff best?

På dette spørsmålet kom hele 13 deltagere på delt 1. plass (ved å oppgi 100 % sannsynlighet for Høyre og 0 % på alle andre alternativer). Disse navngis ikke pga. det høye antallet.

Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?

På dette spørsmålet var det deltagerne fra Forsvarets logistikk (FLO), Sjøforsvaret og Forsvarets skoler (FHS, inkl. krigsskolene) som traff best. Alle forsvars- og fagmiljøene utenom Heimevernet traff i snitt bedre enn apen.

Hvilke grupper deltagere traff best?

Alle deltagergruppene traff i snitt bedre enn apen. Kvinner gjorde det imidlertid dobbelt så godt som menn. Den aller beste gruppen var deltagere mellom 50 og 59 år. Blant stillingstitlene i forsvarssektoren var det offiserer (OF1-OF4) som traff best. Denne gruppen er også den største (målt i antall personer) i forsvarssektoren.

Personer mellom 60 og 69 år og deltagere med videregående skole/gymnas som høyeste fullførte utdanning var gruppene som traff dårligst. Ekspertene slo ikke-ekspertene.

Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.