Hvem er deltagerne? – Oktober 2017

Turneringen har nå fått over 700 registrerte deltagere. Du er kanskje én av dem, men hvem er alle de andre?

I dette innlegget finner du en oversikt over bl.a.:

  • Fordelingen per kjønn, alder og utdanningsnivå.
  • Andelen deltagere fra forsvarssektoren.
  • Hvilke forsvars- og fagmiljøer de kommer fra.
  • Hvor mange som arbeider med forsvars- og sikkerhetspolitikk og hvilke tema de kan de mest om.
  • Hvor mange av deltagerne som er forskere, offiserer eller eksperter.

Hvor mange deltagere?

Etter to runder har 724 personer registrert seg til turneringen. Av disse har 2 meldt seg av, mens 722 er fortsatt med. 600 deltagere (83 %) har svart på den siste spørsmålsrunden (oktober 2017).

Under følger 14 figurer med fakta om deltagerne som er med i turneringen per 6. oktober 2017.

De aller fleste deltagerne er menn

Gjennomsnittsalderen er på ca. 40 år

65 % har minst 4 års høyere utdanning

 

Litt over halvparten kommer fra forsvarssektoren

 

NB! Forsvarssektoren inkluderer Forsvaret, Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarsmateriell (FMA). Dette inkluderer ikke pågående førstegangstjeneste, innkalling til repetisjonstjeneste, vanlig heimevernstjeneste eller tjeneste i Heimevernets innsatsstyrker.

1 av 3 deltagere fra forsvarssektoren er fra FFI, 14 % fra Hæren, 10 % fra FHS

Av alle deltagerne fra forsvarssektoren, er det klart flest forskere og offiserer, men nesten bare fra fenrik til oberstløytnant-nivå

1 av 4 deltagere som ikke jobber i forsvarssektoren i dag, har tidligere vært det

De fleste deltagerne utenfor forsvarssektoren jobber i faglige,  vitenskapelige og tekniske næringer, offentlig administrasjon og kommunikasjon

37 deltagere er ansatt i fagmiljøer utenfor forsvarssektoren

 

35 % av alle deltagerne har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring

Flest deltagere oppgir kompetanse på krig generelt og Forsvaret spesielt

Russland, nordområdene og Europa er de områdene deltagerne kan mest om

Av alle deltagerne kan 10 % kalles forsvars- og sikkerhetspolitiske “eksperter”

NB! Her skilles det ikke mellom grader av ekspertise. Dette kan imidlertid gjøres ved å måle f.eks. antall års forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring eller antall siteringer i media.

Ikke overraskende, er interessen for forsvars- og sikkerhetspolitikk stor